• Algemene voorwaarden

  Algemeen

  1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, overeenkomsten en (rechts)handelingen tussen paardendekenwasserij Montfoort (verder: de Leverancier) en haar Klanten (verder: de Klant).
  2. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing indien de Leverancier gebruik maakt van derden.
  3. Algemene voorwaarden van de Klant zijn slechts dan van toepassing indien de Leverancier hiermee nadrukkelijk schriftelijk heeft ingestemd.
  4. Alle eventueel afwijkende bedingen gelden enkel indien ze schriftelijk zijn vastgelegd.

  Offertes en aanbiedingen

  1. Alle offertes en aanbiedingen van de Leverancier zijn vrijblijvend en gelden ten hoogste voor 4 weken.
  2. De Leverancier kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Klant redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen een kennelijke vergissing of verschrijving bevatten.
  3. De prijzen zijn exclusief BTW en exclusief eventuele heffingen van overheidswege.

  Uitvoering van de overeenkomst

  1. De Leverancier zal zich inspannen haar dienstverlening (het wassen en eventueel repareren van paardendekens en of alle andere artikelen), hierna te noemen (goederen) optimaal uit te voeren;
  2. De overeenkomst wordt in beginsel uitgevoerd binnen 14 dagen vanaf de opdrachtdatum, tenzij anders is overeengekomen. De uitvoeringstermijnen van de Leverancier zijn echter indicatief.
  3. Het is de Leverancier toegestaan om de overeenkomst in delen uit te voeren en deze delen afzonderlijk te factureren.

  Derden

  1. De Leverancier is bevoegd om derden in te schakelen en een eventuele aansprakelijkheidsbeperking van die derden namens de Klant te aanvaarden.

  Aansprakelijkheid

  1. De Leverancier is niet aansprakelijk voor vermissing of beschadiging van goederen die veroorzaakt door zijn door o.a. onvoldoende of slechte verpakking of het wasproces
  2. De Leverancier is tevens niet aansprakelijk voor schade die door het wassen aan de goederen ontstaat wegens nadelige eigenschappen c.q. slechte kwaliteit van de goederen, reeds beschadigde goederen en niet verwijderde/vastgemaakte losse onderdelen.
  3. De aansprakelijkheid van de Leverancier is in alle gevallen beperkt tot het bedrag dat door de verzekeraar van de Leverancier ter zake wordt uitgekeerd. Indien de aansprakelijkheid van de Leverancier door de verzekeraar niet volledig is gedekt, dan is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot ten hoogste de factuurwaarde van de betreffende opdracht, ingeval van een duurovereenkomst geldt ten hoogste het factuurbedrag over een periode van 3 maanden.
  4. Te allen tijde is de aansprakelijkheid van de Leverancier beperkt tot een bedrag van maximaal €5.000- De Leverancier is in geen enkel geval aansprakelijk voor gevolgschade.

  Overmacht

  1. Onder overmacht wordt in ieder geval verstaan: bedrijfsstoornis, elektriciteitsstoornis, transportmoeilijkheden, staking, uitsluiting, de gevolgen van natuurgeweld, oorlogsdaden e.d., ook indien deze moeilijkheden zich voordoen bij derden bij wie de Leverancier eventuele diensten betrekt of die een gevolg zijn van de door de derden genomen maatregelen.

  Tarieven, kosten en betaling

  1. De betalingstermijn (bij doorlopende opdrachten, bv. bij inzamelpunten) van de facturen van de leverancier is 14 dagen na factuurdatum, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
  2. De betaling van incidentele/eenmalige opdrachten geschied vooraf, tenzij schriftelijk anders is overeen gekomen.
  3. De Leverancier heeft het recht een aanbetaling en/of betalingszekerheid te verlangen, waaraan dient te zijn voldaan alvorens met de diensten wordt gestart.
  4. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de Klant van rechtswege in verzuim; vanaf het moment van verzuim is over het opeisbare bedrag de wettelijke (handels-)rente verschuldigd.
  5. Alle kosten die door de Leverancier moeten worden gemaakt ter voldoening van de vordering in en buiten rechte komen voor rekening van de Klant. Deze buitengerechtelijke incassokosten worden gesteld op 15 % van het door de Klant verschuldigde bedrag, met een minimum van € 100,-.
  6. Het is de Klant niet toegestaan om te verrekenen of bedragen in te houden op de facturen van de Leverancier.

  Reclameren

  1. Reclameren dient binnen 8 dagen na levering van de goederen schriftelijk en onderbouwd te geschieden.
  2. Wordt de reclamatie niet binnen deze termijn gedaan dan vervalt iedere aansprakelijkheid van de Leverancier, tenzij de Klant aantoont dat hij in redelijkheid niet eerder op de hoogte kon zijn van het gebrek.
  3. De Klant is gehouden de Leverancier in de gelegenheid te stellen de klachten te onderzoeken en herstelmaatregelen te treffen.
  4. Een ingediende klacht schort echter niet de betalingsverplichtingen van de Klant op.

  Opschorting

  1. De Leverancier is bevoegd de nakoming van haar verplichtingen op te schorten indien de Klant de verplichtingen uit de overeenkomst niet of niet volledig nakomt of niet na dreigt te komen.
  2. Opschorting door de Leverancier ontslaat de Klant nimmer van zijn (betalings)verplichtingen.
  3. Indien de Leverancier door het opschorten van de overeenkomst schade lijdt en/of hierdoor extra kosten heeft gemaakt, dan komt dit voor rekening van de Klant.
  4. De Leverancier is niet aansprakelijk voor eventuele schade die de Klant lijdt als gevolg van de opschorting.

  Tussentijdse opzegging en ontbinding van de overeenkomst

  1. De overeenkomst is enkel tussentijds opzegbaar indien dit expliciet schriftelijk is overeengekomen.
  2. Overeenkomsten voor onbepaalde tijd kunnen aan het einde van ieder contractjaar worden beëindigd na een opzegging per aangetekende brief en met inachtneming van een opzegtermijn van 3 maanden.
  3. De Leverancier heeft het recht de overeenkomst te ontbinden indien:
   1. de Klant in staat van faillissement dreigt te raken c.q. is geraakt of indien de Klant verkeert in surseance van betaling en/of indien de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen van toepassing is verklaard;
   2. zich omstandigheden voortdoen die van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien nakoming in redelijkheid niet van de Leverancier kan worden gevergd;
  4. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn alle vorderingen van de Leverancier op de Klant direct opeisbaar.

  Toepasselijk recht en geschilbeslechting

  1. Op de rechtsverhouding tussen de Leverancier en de Klant is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing.
  2. Geschillen zullen in eerste aanleg worden berecht door de bevoegde rechter van de Arrondissementsrechtbank waar de Leverancier is gevestigd; niettemin behoudt de Leverancier zich het recht voor om de kwestie voor te leggen aan de rechter van de woonplaats van de Klant.

  Overige bepalingen

  1. De Leverancier is te allen tijde gerechtigd haar prijzen en tarieven te wijzigen.
  2. De Leverancier heeft het recht om zonder voorafgaande kennisgeving deze algemene voorwaarden te wijzigen. De Klant heeft in dat geval het recht reeds gegeven opdrachten, voor zover niet (gedeeltelijk) uitgevoerd, te annuleren binnen 8 dagen na deze wijziging.
  3. Mocht enige bepaling uit deze voorwaarden achteraf onverbindend blijken, dan wordt die bepaling vervangen door een bepaling die zoveel mogelijk in lijn ligt daarmee en blijven de overige bepalingen onverkort van toepassing.